Bida 3 Băng – A Băng 4 Ép Phê

162
3482
5
(1)

Bida 3 Băng – A Băng 4 Ép Phê

Công thức: A = S × F

A = điểm ngắm, S = điểm đứng, F = điểm chạm

Bida 3 Băng – A Băng 4 Ép Phê

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1