Bình Yên Trốn Dịch

49
1714
5
(1)

Nhớ sì gòn lắm, ngủ cũng mơ dìa sigon

Nhớ Sài Gòn
Bình Yên Trốn Dịch

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1