KPI Là Gì?

97
7104
5
(1)

KPI Là Gì?

KPI là viết tắt của Key Performance Indicators, dịch ra tiếng việt

Key là chủ chốt, là quan trọng nhất

Performance là hiệu suất công việc

Indicators là chỉ số = Mẫu số/tử số. Mẫu số là kế hoạch nhiệm vụ được giao, tử số là số lượng công việc hoàn thành

KPI là gì? Thước Đo Giá Trị

Chấm điểm cho bài biết

Số điểm 5 / 5. Lượt chấm 1

97 COMMENTS